MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Kwaliteitszorg

Ondersteuning in de klas

De school met de Bijbel is een Christelijke dorpsschool met Reformatorische beginselen.  Het is een plek waar kinderen zich veilig voelen en waar in een plezierige en open sfeer met elkaar wordt gewerkt. De leerkracht neemt een belangrijke plaats in.  De ondersteuning is handelingsgericht. 
Kenmerken daarvan zijn: 
a. Uitgaan van de onderwijsbehoeften van de leerling;
b. Afstemming op de mogelijkheden van het kind, de groep en de ouders;
c. Samenwerking tussen mensen die het kind ondersteunen in zijn ontwikkeling;
d. Doelgericht werken aan hoge én bij de leerling passende opbrengsten.

Het onderwijs is zodanig ingericht dat er sprake is van een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen. Wij stemmen de voortgang zo veel mogelijk af op de ontwikkeling van de kinderen. Het onderwijs richt zich op een breed onderwijsaanbod waarbij de prioriteiten liggen bij de basisvakken (taal, lezen, rekenen). Het onderwijs begeeft zich globaal binnen de kaders zoals deze zijn aangegeven binnen de kerndoelen. De voortgang van het onderwijs wordt voor alle leerlingen gevolgd met een voortgangsregistratie (CITO leerlingvolgsysteem).

Ondersteuningsteam (OT)

Als een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, wordt zo snel mogelijk ondersteuning gegeven in de groep. De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal bij het vinden van een passend onderwijsaanbod, niet het probleem. Ook de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht speelt een rol.
Als de gegeven ondersteuning in de groep niet het gewenste resultaat oplevert, wordt op schoolniveau gezocht naar de juiste ondersteuning. Hierbij speelt het zorgteam (intern begeleider, de gedragsspecialist en de remedial teacher) een belangrijke rol. De ondersteuning kan bestaan uit leerling- en groepsbespreking, collegiale consultatie, maatjeswerk of hulp van ketenpartners (bijvoorbeeld geplande consultaties van de schoolbegeleidingsdienst). 
Is de geboden ondersteuning op schoolniveau niet toereikend, dan wordt bovenschools gezocht naar ondersteuning. Het Ondersteuningsteam neemt hier een belangrijke plaats in. Het OT bestaat uit: de leerkracht, de ouders, de orthopedagoog, de GGD-verpleegkundige en de IB’er). Het OT kan besluiten nemen over de voortgang van de zorg. Deze zorg kan bestaan uit nader onderzoek, ambulante begeleiding, expertise van naburige basisscholen binnen Berséba, of verwijzing naar een school voor s(b)o. Het loket speelt hier een belangrijke rol.

Arrangementen op school

Als na onderzoek blijkt dat het kind extra zorg nodig heeft, kan het arrangement op school worden uitgevoerd. 
- Dyslexiebehandelaar
- Ambulant begeleider DAB (cluster 3 en 4)
- Ambulant begeleider AURIS (cluster 2)
- Indigo

Voor leerlingen die (structureel) extra ondersteuning ontvangen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De school voert hierover op overeenstemming gericht overleg met de ouders. Het ontwikkelingsperspectief beschrijft het eindperspectief van de leerling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, en de bijdrage van de extra ondersteuning om dit perspectief te realiseren. Het document biedt school, ouders en inspectie houvast bij het reflecteren op de behaalde opbrengsten.

Onze zorgplicht in een stroomschema

Leerkracht en school

Interactie met externen

Stap 1

De groepsleerkracht werkt handelingsgericht in zijn groep. Hij geeft kwalitatief goed onderwijs vanuit preventief perspectief. Hij observeert, signaleert en analyseert resultaten.

 

De leerkracht communiceert met ouders middels bijv. nieuwsbrieven. Hij voert gesprekken met de ouders over de ontwikkeling van hun kind. Afstemming.

 

Stap 2

De leerkracht geeft zo nodig ondersteuning op het niveau van individu, subgroep (gebruik van instructietafel) of groep.

 

 

De leerkracht spreekt met ouders over de ondersteuning die geboden wordt en benut daarbij de expertise en ervaring van ouders. Waar mogelijk worden ouders ingeschakeld en dragen medeverantwoordelijkheid voor die ondersteuning.

Stap 3

Als de ondersteuning binnen de groep niet voldoende blijkt, overlegt de leerkracht met collega’s via maatjeswerk en/of collegiale consultatie.

 

 

De leerkracht spreekt met ouders over de ondersteuning die geboden wordt en benut daarbij de expertise en ervaring van ouders. Waar mogelijk worden ouders ingeschakeld en dragen medeverantwoordelijkheid voor die ondersteuning.

Stap 4

Bespreking van de leerling met de IB´er tijdens de groepsbespreking.

 

De leerkracht informeert ouders over gegeven ondersteuning. Zij worden zo mogelijk betrokken bij de ondersteuning.

Stap 5

Bespreking in het ondersteuningsteam (OT) van de school in aanwezigheid van externe deskundigen. Eventueel kan opgeschaald worden naar loket of CJG. Ook kan een onderzoek worden aangevraagd/ingekocht.

 

De leerkracht informeert de ouders over de gegeven ondersteuning. Zo nodig wordt toestemming gevraagd voor opschaling.

Ouders hebben recht op inzage in het volledige dossier.

Stap 6

De leerling wordt besproken in het loket. Vanuit het loket wordt: advies gegeven, onderzoek toegekend, een arrangement toegekend (waaronder AB), een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven.

 

 

In gesprek met ouders informatie en uitleg geven, en ondersteunen bij te nemen beslissingen. Bij het aanvragen van onderzoek is de toestemming van ouders gewenst. Als ouders deze weigeren, heeft de school doorzettingsmacht.

Stap 7

De leerling ontvangt een onderwijs- of zorgarrangement op een andere school.

 

Ondersteuning ouders bij te nemen stappen (beschikking, aanmelding e.d.)

 

 


Schoolstraat 36
4697 CL Sint-Annaland

T 0166-652670
E info@smdbstalland.nl